Privacy & cookie policy

Laatste wijziging: 18 juli 2019 (NVD)

Remeha hecht het grootste belang aan een duidelijke en transparante gegevensverwerking en wenst de privacy van haar klanten, klanten van klanten, prospecten en bezoekers van onze website te respecteren.

Mits deze “Privacy Policy” (hierna genoemd: “Privacy & Cookie Policy”) wenst de naamloze vennootschap Remeha, met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en met KBO/(BTW) nummer (BE) 0403.649.563 (hierna genoemd “Remeha”, “wij” of “ons”) u te informeren over de verwerkingen van uw persoonsgegevens ten aanzien van welke verwerkingen Remeha verantwoordelijke voor de verwerking is.

In deze Privacy & Cookie Policy wordt de essentiële informatie meegegeven aangaande de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Remeha. Deze Privacy & Cookie Policy is onder meer van toepassing op (i) de website van Remeha (https://remeha.be/nl/home/) (hierna genoemd de “Website”), (ii) ieder bezoek aan de gebouwen van Remeha alsook (iii) iedere (commerciële) relatie tussen Remeha en haar klanten, prospecten en business partners.

Het bezoeken van de Website, beroep doen op de diensten van Remeha, het aankopen van producten/goederen, alsook enige en iedere vorm van communicatie met Remeha, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) met deze Privacy & Cookie Policy en bijgevolg met de wijze waarop Remeha uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Naast deze Privacy & Cookie Policy (http://privacy.remeha.be), zijn ook onze algemene verkoopvoorwaarden (http://conditions.remeha.be), gebruiksvoorwaarden (http://usage.remeha.be), garantietermijnen (http://warranty.remeha.be) en retour procedures (http://returns.remeha.be) in voorkomend geval mogelijk van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Remeha wenst te benadrukken dat zij bij iedere verwerking van persoonsgegevens zal trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, zijnde (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) de anti-spambepalingen opgenomen in artikel XII.13. van het Wetboek Economisch Recht. 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Wij verwerken mogelijk volgende persoonsgegevens van u, afhankelijk van welk gebruik u maakt van de diensten die Remeha aanbiedt, om u een kwaliteitsvolle service en ervaring tijdens uw bezoek te kunnen aanbieden:

 • Alle persoonsgegevens die u als klant vrijwillig ter beschikking stelt aan Remeha zoals bijvoorbeeld naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of gsm) maar ook persoonsgegevens van de eindklanten waar u een van Remeha aangekocht toestel heeft geplaatst.
 • Remeha verzamelt tevens informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Remeha via cookies uw gebruik van onze Website tracken, uw taalvoorkeur, uw IP-adres (en locatie op basis ervan), de door u gebruikte hardware, uw bezoekduur alsook de URL van huidige en reeds bezochte pagina’s (uitsluitend binnen onze pagina’s) registreren.
 • Bovendien wordt van iedere bezoeker aan onze kantoren te Wommelgem de volgende gegevens geregistreerd (al dan niet via een tablet): de naam, voornaam, bedrijf, uur van aankomst, uur van vertrek en reden van bezoek.

2.2 Alle persoonsgegevens en coördinaten die Remeha verkrijgt, worden vrijelijk ter beschikking gesteld door haar klanten/bezoekers/gebruikers van haar Website(s).

2.3. Remeha verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

 • Bezoek van de Website;
 • Bezoek van de gebouwen van Remeha;
 • Het aanbieden van de Remeha Zone aan haar klanten;
 • Enige en iedere (al dan niet commerciële) samenwerking met Remeha; en
 • Correspondentie met en uitgaande van Remeha.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Remeha zal de van u verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken, waarbij de mate van gebruik afhankelijk zal zijn van de diensten die door de bezoeker afgenomen worden. 

 • Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Remeha om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Het aanbieden van een webshop aan onze klanten binnen het kader van “Remeha loyalty” waarmee u de dienstverlening naar de eindklanten kan optimaliseren; het aanbieden van een retour-systeem met garantie; het contacteren van uw salespersoon binnen de regio; het registeren voor trainingen die door Remeha georganiseerd worden;
 • Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • De uitvoering van een overeenkomst met Remeha, inbegrepen de nazorg in de vorm van herstelling, garantie en andere ondersteuning;
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via de Website);
 • Statistische doeleinden;
 • Aanmelding en registratie van de bezoekers van de gebouwen van Remeha;
 • Het versturen van mailings.

3.2. Direct marketing: Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Remeha uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten. 

Elke aanwezigheid in onze direct marketing lijst kan op elk moment stopgezet worden, gratis en zonder opgave van reden, of nodige goedkeuring. Een link om uit te schrijven wordt elke keer meegegeven onderaan iedere mailing en het volstaat om op deze link te klikken om de uitschrijving te voltooien.

 3.3 Bewaring van gegevens rond installaties: Om een optimale en vlotte dienst na verkoop te kunnen garanderen kunnen persoonsgegevens die betrekking hebben op geïnstalleerde producten steeds bewaard worden door onze serviceafdeling. Ook professionele installatiebedrijven (Remeha installateurs en Remeha partners) hebben in de Remeha Zone (website voor de professional) de mogelijkheid om de door hen geïnstalleerde en/of beheerde installaties te registreren om op die manier van verschillende tools gebruik te kunnen maken om ook na verkoop een ideale service te kunnen leveren aan de consument.  Om de transparantie rondom de ingave en opslag van deze gegevens te garanderen worden eindklanten automatisch op de hoogte gebracht van elke opname van gegevens verricht via de Remeha Zone.

Gegevens over de eigenaar van een verwarmingsinstallatie worden op de Remeha Zone en in de beheersystemen van onze Service afdeling bewaard gedurende de periode dat dit product ook effectief in gebruik is.  Consumenten hebben het recht om deze gegevens te wijzigen of het eigenaarschap anoniem te maken (te laten verwijderen) en dienen het einde van de levensloop van hun product proactief te melden (indien men een schrapping van hun gegevens wenst) via e-mail naar privacy@remeha.be.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens vinden plaats op onderstaande rechtsgronden, al naar gelang het geval:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Remeha of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Remeha rust;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Remeha of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent).

Artikel 4 – Duur van de verwerking (bewaartermijnen)

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen u en Remeha. In de regel bewaren wij volgende persoonsgegevens voor de aangegeven bewaartermijn:

 • Contactformulieren & offerte aanvragen via de installateurzoeker - 12 maanden
 • Cookies - 6 maanden
 • Live Chat - 12 maanden
 • Google Analytics - 50 maanden
 • Vizito bezoekersaanmelding – 6 maanden
 • Alle informatie in het kader van een sollicitatie wordt slechts bijgehouden zolang de sollicitatieprocedure loopt, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming geeft om voor een redelijke termijn opgenomen te worden in het wervingsreserve.
 • Gegevens over uw verwarmingsketel (verwerkt door de Remeha professional via de Remeha Zone) - Zolang een toestel in gebruik is, schrapping mogelijk op eenvoudig verzoek.

 In functie van de bovenstaande bewaartermijnen worden op vaste momenten tijdens de jaarkalender (tijdens de eerste week van elk kwartaal) deze gegevens gewist waarvan de bewaartermijn verstreken is, tenzij Remeha een gerechtvaardigd belang heeft om deze gegevens langer bij te houden.

Artikel 5 – Uw rechten als het data subject 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Let op: Uitoefening van één of meerdere rechten kan veroorzaken dat u geen beroep (meer) kan doen op bepaalde diensten die Remeha aanbied om een correcte werking van uw product te blijven garanderen.

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, op eenvoudig verzoek.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Remeha. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Remeha verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 5 werkdagen te verwerken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail, naar privacy@remeha.be. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina 

5.7. Geautomatiseerde en gepersonaliseerde ervaring: Dankzij de verwerking van uw persoonsgegevens kan Remeha u diensten op maat aanbieden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij Remeha enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Remeha, de controles die Remeha uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Remeha in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

6.3. In geen geval kan Remeha aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. De veiligheid van uw account zal ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Remeha zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang krijgen tot uw account en uw persoonsgegevens, alsook tot alle andere gegevens die u via uw account aan Remeha ter beschikking heeft gesteld. In voorkomend geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Remeha raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met Remeha.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij voor zover als noodzakelijk toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aan derden. Deze toegang tot uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en de optimalisering daarvan (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verzenden van leveringen, database management, het leveren van diensten aan Remeha (i.e. in het kader van onder-aanneming, het registreren van advertentievertoningen, advertentieklicks & tevredenheidsenquêtes). In dit kader kunnen uw persoonsgegevens tijdelijk gedeeld worden  met derden zoals advertising agencies, software developers, data managers, marketing agencies en transport partners.

7.2. Wij streven een gelijkaardig niveau van bescherming na door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

Remeha zal Persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van Remeha), tenzij met uw voorafgaande toestemming en voor zover Remeha van die derden voldoende garanties heeft bekomen aangaande een verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Wetgeving.

7.3. In het kader van de in 7.1. vermelde activiteiten geeft Remeha de persoonsgegevens van haar klanten door aan onderstaande derden via onderstaande tools:

7.3.1 Tools

 • Google Analytics & Adwords
 • Formilla
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • Mailchimp
 • Messagebird
 • Twitter
 • Expoints
 • Vizito
 • Addthis
 • Routy (Service)
 • PA (Service)
 • Microsoft Dynamics

7.3.2 Agencies & ondersteunende bedrijven

 • Obi4Wan
 • Dexville
 • Brightfish
 • Pandafish
 • All Call Services
 • NMG
 • Motionmill
 • Dynatos
 • Fiege nv
 • bPost
 • Transport Meersman
 • SLS (transport)
 • Cubee
 • Offitel
 • Optitech

7.3.3 BDR Thermea Group

Remeha is een lid van de BDR Thermea Group.  Door samenwerkingen binnen deze groep is een uitwisseling steeds mogelijk van persoonsgegevens waarbij de privacy en bescherming van deze gegevens op minstens hetzelfde niveau gegarandeerd wordt.

Remeha verbindt zich ertoe om van elk van bovenstaande tools en bijhorende partijen voldoende garanties te bekomen wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens middels bovenstaande tools en/of via bovenstaande partijen ten einde een verwerking die voldoet aan de in deze Privacy & Cookie Policy beschreven standaarden te kunnen veiligstellen.

7.3.4. Autoriteiten

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat Remeha uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten en dit (i) wanneer Remeha hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Remeha;
 • Wanneer Remeha of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Remeha heeft verzameld één van de overgedragen activa zal zijn.

7.3.5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy-Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Remeha is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Remeha door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Remeha en verklaart zich bewust te zijn van het feit dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is het privacy-beleid van de betreffende websites te controleren om zodoende te kunnen inschatten of die websites in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet (blijvend) gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Remeha maakt op haar Website gebruik van Cookies die de Website voor u personaliseren (zoals het bewaren van uw taalvoorkeur, reeds bezochte en huidige pagina’s, uw IP adres en bijhorende locatie, gegevens met betrekking tot het delen van informatie, enz…) en verbeteren om u zo efficiënt mogelijk informatie te kunnen verstrekken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de Website in uw browser of op de harde schijf van uw computer/mobiel apparaat worden geplaatst, wanneer u de Website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenoemde session cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een permanent cookie). Cookies kunnen zowel door de Website, als door partners waarmee de Website samenwerkt worden geplaatst. De server van de Website kan enkel de cookies die hij zelf geplaatst heeft lezen en heeft geen enkele toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat. Cookies worden op uw computer of op uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookies heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Door Cookies te aanvaarden (u wordt hierom actief gevraagd) gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor de bovenvermelde doelen. Cookies worden steeds op uw computer, smartphone of tablet opgeslagen en kan u te allen tijde wissen via uw browser instellingen.

Onderstaand kan u een overzicht terugvinden van de cookies die aangemaakt en/of geupdate kunnen worden tijdens uw websitebezoek:

Cookie

Domein

Category

Uitgever

Persoonsgegevens

Verloop (in dagen)

Omschrijving

__atuvc

remeha.be

Stored Cookie

AddThis

Een geëncrypteerde geactualiseerde pagina telling.

396

De __atuvc-cookie wordt gebruikt door AddThis om ervoor te zorgen dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als deze een pagina deelt en ernaar terugkeert voordat onze cache voor deeltelling is bijgewerkt. Geen gegevens van die cookie worden teruggestuurd naar AddThis en het verwijderen ervan bij het uitschakelen van cookies zou onverwacht gedrag voor gebruikers veroorzaken.

__atuvs

remeha.be

Session Cookie

AddThis

Een geëncrypteerde geactualiseerde pagina telling.

Na het afsluiten van de browser

De __atuvs-cookie wordt gemaakt en gelezen door AddThis JavaScript aan de cliëntzijde om ervoor te zorgen dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als deze een pagina deelt en ernaar terugkeert voordat onze cache voor deeltelling is bijgewerkt. Geen gegevens van die cookie worden teruggestuurd naar AddThis en het verwijderen ervan bij het uitschakelen van cookies zou onverwacht gedrag voor gebruikers veroorzaken.

_fbp

remeha.be

Stored Cookie

Facebook

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

90

Deze cookie helpt onze advertenties te bezorgen aan mensen die onze website al hebben bezocht toen ze op Facebook waren of een digitaal platform met Facebook Advertising.

_ga

remeha.be

Stored Cookie

Google Analytics

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

730

Wordt gebruikt door Google om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

_gat_UA-XXXXXX

.remeha.be

Session Cookie

Google Analytics

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

Na het afsluiten van de browser

Wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeken naar hun servers te monitoren.

_gid

remeha.be

Stored Cookie

Google Analytics

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

1

Wordt gebruikt door Google om gebruikers te onderscheiden.

_hjincludedinSample

remeha.be

Session Cookie

HotJar

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker en/of de steekproef.

Na het afsluiten van de browser

Hotjar-cookie. Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. (Een "trechter" is een bepaalde verwachte weg die gebruikers nemen doorheen de website, van het eerste bezoek tot het ondernemen van een actie)

formillaVisitorGuidcs5...

remeha.be

Stored Cookie

Formilla Live Chat

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

3650

Wordt gebruikt door Formilla om de huidige gebruiker te identificeren voor de live chat.

fr

.facebook.com

Stored Cookie

Facebook

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

90

Deze cookie zal helpen onze advertenties te bezorgen aan mensen die onze website al hebben bezocht toen ze op Facebook waren of een digitaal platform met Facebook Advertising.

GPS

.youtube.com

Session Cookie

YouTube

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

Na het afsluiten van de browser

Youtube wordt gebruikt door de website van Remeha en digitale platforms om videocontent op te slaan en te tonen. Deze cookies worden door Youtube ingesteld om het gebruik van zijn diensten bij te houden. De Youtube-cookies worden alleen geïnstalleerd als je op play drukt.

IDE

.doubleclick.net

Stored Cookie

Google

Geëncrypteerde acties van gebruikers i.v.m. advertenties.

390

Youtube wordt gebruikt door de website van Remeha en digitale platforms om videocontent op te slaan en te tonen. Deze cookies worden door Youtube ingesteld om het gebruik van zijn diensten bij te houden. De Youtube-cookies worden alleen geïnstalleerd als je op play drukt.

loc

.addthis.com

Stored Cookie

AddThis

De geëncrypteerde locatie van de gebruiker.

396

This is a geo-location cookie, so we know approximately where people sharing information are located

PHPSESSID

remeha.be

Session Cookie

Wordpress

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

Na het afsluiten van de browser

Deze cookie is een ID voor uw huidige sessie in PHP. Indien uitgeschakeld, worden de variabelen van de toegangssessies nutteloos en kunnen ze de sitefuncties dus niet gebruiken. Deze cookie wordt ook gebruikt op partnerregistratiepagina's.

pll_language

remeha.be

Stored Cookie

Wordpress

De taal in ISO 639-1.

365

Wordt gebruikt door Polylang om de taalkeuze bij te houden.

PREF

.youtube.com

Stored Cookie

YouTube

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

243

Wordt gebruikt door Youtube om op de hoogte te blijven van hoe de Youtube-video's gebruikt worden op onze Remeha-website en op andere digitale platforms.

uvc

.addthis.com

Stored Cookie

AddThis

Geëncrypteerd aantal keer dat AddThis de huidige gebruiker tegenkomt.

396

Sidebalk met social share, ik vermoed dat deze gaat bijhouden wat je gedeeld hebt. Als je dan terugkomt op de website dan kan je dat hierin zien dat je dit al gedeeld hebt ? Of houd die gewoon sessiegegevens bij ?

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Stored Cookie

Youtube

Een unieke, gegenereerde code voor de gebruiker.

180

Schat de bandbreedte van de gebruiker in om de deliverability van video's te verbeteren.

YSC

.youtube.com

Session Cookie

Youtube

Een unieke, gegenereerde code van de bekeken video's.

Na het afsluiten van de browser

Biedt een analyse van video's die zijn bekeken die worden gehost door YouTube.

Artikel 10 – Update Privacy & Cookie Policy

Remeha is te allen tijde gerechtigd om deze Privacy & Cookie Policy te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy & Cookie Policy wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Artikel 11 – Meer informatie

11.1 Bij vragen over deze privacy en cookie policy en opmerkingen over hoe Remeha uw coördinaten en andere gegevens beheert, volstaat het om uw vraag te formuleren per e-mail naar privacy@remeha.be.  Uw privacy is erg belangrijk voor ons, aarzel niet om naar privacy@remeha.be een e-mail te versturen met uw informatie aanvraag en/of uw vraag tot gedeeltelijke of volledige schrapping uit onze database(s).