Privacy policy Remeha nv (België)

Laatste wijziging: 30 juli 2018

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Remeha nv, met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 10, Wommelgem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE (0)403 649 563 (hierna genaamd: “Remeha”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van deze gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking ervan zelf.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Remeha leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Remeha stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie, uw IP-adres;
 • Categorie 2: bij registratie op Remeha Zone: uw naam, telefoon en e-mail;
 • Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website en Remeha Zone;
 • Categorie 4: persoonsgegevens na registreren van een installatie;
 • Categorie 5: persoonsgegevens na het gebruik van de installateurzoeker.

2.2. Remeha kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • Via contact- en informatie aanvraag formulieren;
 • Door gebruik te maken van de Live Chat functie;
 • Tijdens de registratie van verwarmingsketels door de Remeha professional in de Remeha Zone;
 • Tijdens uw aanvraag voor een offerte via de installateurzoeker.

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen zoals uw taalvoorkeur. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Remeha zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Remeha om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het aanbieden van een webshop aan onze klanten binnen het kader van Remeha loyalty waarmee u de dienstverlening naar uw eindklanten kan optimaliseren; het aanbieden van een retour-systeem met garantie; het contacteren van uw salespersoon binnen de regio; het registeren voor trainingen die door Remeha georganiseerd worden;
 • Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: het bewaren van uw gegevens in de Remeha Zone teneinde u van dienst te kunnen zijn bij herstellingen, garantiebepalingen en overige ondersteunende doeleinden;
 • Categorie 5: het overdragen van uw gegevens naar installateurs welke voor u, op vrijblijvende basis, een gepaste Remeha oplossing kunnen uitwerken, met als grond uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe.

3.2. Direct marketing: Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Remeha uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Elke aanwezigheid in onze direct marketing lijst kan op elk moment stopgezet worden, gratis en zonder opgave van reden, of nodige goedkeuring. Een link om uit te schrijven wordt elke keer meegegeven onderaan iedere mailing en het volstaat om op deze link te klikken om de uitschrijving te voltooien.

3.3 Bewaring van gegevens rond installaties: Om een optimale en vlotte dienst na verkoop te kunnen garanderen kunnen persoonsgegevens die betrekking hebben op geïnstalleerde producten steeds bewaard worden door onze service afdeling. Ook professionele installatiebedrijven (remeha installateurs en remeha partners) hebben in de Remeha Zone (website voor de professional) de mogelijkheid om de door hen geïnstalleerde en/of beheerde installaties te registreren om op die manier van verschillende tools gebruik te kunnen maken om ook na verkoop een ideale service te kunnen leveren aan de consument.  Om de transparantie rondom de ingave en opslag van deze gegevens te garanderen worden eindklanten automatisch op de hoogte gebracht van elke opname van gegevens verricht via de Remeha Zone.

Gegevens over de eigenaar van een verwarmingsinstallatie worden op de Remeha Zone en in de beheersystemen van onze Service afdeling bewaard gedurende de periode dat dit product ook effectief in gebruik is.  Consumenten hebben het recht om deze gegevens te wijzigen of het eigenaarschap anoniem te maken (te laten verwijderen) en dienen het einde van de levensloop van hun product pro-actief te melden (indien men een schrapping van hun gegevens wenst) via e-mail naar privacy@remeha.be.

Remeha zal Persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van Remeha), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

Artikel 4 – Duur van de verwerking (bewaartermijnen)

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Remeha en U. 

Contactformulieren & offerte aanvragen via de installateurzoeker - 12 maanden
Cookies - 6 maanden
Live Chat - 12 maanden
Google Analytics - 50 maanden
Alle informatie in het kader van een sollicitatie worden bijgehouden zolang de sollicitatieprocedure loopt
Gegevens over uw verwarmingsketel (verwerkt door de Remeha professional via de Remeha Zone) - Zolang een toestel in gebruik is, schrapping mogelijk op eenvoudig verzoek. 

In functie van de bovenstaande bewaartermijnen worden op vaste momenten tijdens de jaarkalender (tijdens de eerste week van elk kwartaal) deze gegevens gewist waarvan de bewaartermijn verstreken is. 

Artikel 5 – Uw rechten als consument

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens (GDPR en de Europese privacy wetgeving is nooit van toepassing op bedrijfsgegevens en betreft louter het individu (de persoon) op zich) zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek, via e-mail naar privacy@remeha.be.

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor voorziet Remeha in een online tool waar u uw voorkeuren en gegevens steeds kan inzien.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Remeha. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Remeha verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail, naar marketing@remeha.be. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt Remeha een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij Remeha enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Remeha aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Advertentievertoningen, -kliks en tevredenheidsenquêten kunnen worden geregistreerd door Remeha en door advertentienetwerken/partners waaraan Remeha deelneemt. De volgende netwerken zijn hiervoor op dit moment actief:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Formilla live chat
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • Mailchimp
 • Messagebird
 • Twitter
 • Expoints

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. Remeha is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Remeha door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Remeha.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Remeha maakt gebruik gemaakt van Cookies die alle website voor u personaliseren (zoals het bewaren van uw taalvoorkeur) en verbeteren om u zo efficiënt mogelijk informatie te kunnen bieden. Door Cookies te aanvaarden (u wordt hierom actief gevraagd) gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor de bovenvermelde doelen. Cookies worden steeds op uw computer, smartphone of tablet opgeslagen en kan u ten allen tijde wissen via uw browser instellingen.