Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te openen of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen en doet u afstand van enige en alle schuldvorderingen tegen Remeha nv.

Remeha nv kan deze voorwaarden en bepalingen, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen.

Informatie en vrijwaringsclausule
Hoewel Remeha nv al het redelijke heeft gedaan om juiste en actuele informatie op te nemen ten tijde van de laatste revisie, geeft Remeha nv geen garanties of verklaringen aangaande de correctheid of volledigheid ervan.

U stemt ermee in om informatie die u van deze website haalt noch geheel, noch ten dele aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Deze website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van Remeha nv. Remeha nv zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo’n gekoppelde website of een koppeling in zo’n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat Remeha nv de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. Remeha nv is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze website. Het is verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te framen.

Remeha nv geeft geen garantie dat de website of de servers die deze website toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken eigendom van Remeha nv en/of een van zijn dochtermaatschappijen, partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. U mag dergelijk materiaal of een deel ervan niet reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. U mag wel:

  • > het materiaal op deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik;
  • > het materiaal op deze website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u Remeha nv als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd.

Privacy

Remeha nv kan persoonlijke gegevens die vrijwillig worden doorgegeven door bezoekers opslaan of verwerken. Door persoonlijke gegevens door te geven, stemt de bezoeker erin toe dat die gegevens worden gebruikt om de bezoeker een antwoord, nieuwsberichten en/of andere informatie te zenden, al dan niet op regelmatige basis. Als u niet wilt dat er persoonlijke gegevens over u worden opgeslagen of verwerkt, geef ze dan niet aan ons door. Berichten of materialen die u indient op deze site of bij de webmaster zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen. Onder de niet-vertrouwelijke en niet-bedrijfseigen materialen die naar deze website werden verzonden, vallen, zonder beperking, suggesties, ideeën en opmerkingen. Remeha Mampaey NV is gerechtigd om de opmerkingen of materialen verzonden naar deze website voor elk commercieel of ander doel te gebruiken, zonder vergoeding aan degene die ze heeft verstrekt.