Algemene verkoopvoorwaarden

Laatste wijziging: 18 juli 2019 (NVD)

Deze algemene voorwaarden van verkoop (hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”) regelen de commerciële relatie tussen de naamloze vennootschap “REMEHA”, met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem en met KBO/(BTW) nummer (BE) 0403.649.563 (hierna genoemd “Remeha”) en de ondernemingen welke bij Remeha goederen bestellen dan wel diensten willen afnemen (hierna genoemd de “Klant). 

Naast deze algemene verkoopvoorwaarden (http://conditions.remeha.be), zijn ook onze gebruiksvoorwaarden (http://usage.remeha.be),  privacy en cookie policy (http://privacy.remeha.be), garantietermijnen (http://warranty.remeha.be) en retour procedures (http://returns.remeha.be) steeds van toepassing.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten aangaande de levering van goederen en/of diensten door Remeha aan de Klant. Remeha en de Klant worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden dienen in voorkomend geval en wat betreft hun voorwerp samen gelezen te worden met de Gebruiksvoorwaarden (http://usage.remeha.be) en de Privacy Policy (http://privacy.remeha.be ) van Remeha, zoals beschikbaar op de website van Remeha (https://remeha.be ) (hierna genoemd de “Website”). Iedere samenwerking tussen de Klant en Remeha impliceert bijgevolg de uitdrukkelijke instemming van de Klant met de in voorkomend geval toepasselijke voorwaarden.

1.3. Iedere commerciële relatie tussen de Klant en Remeha wordt beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde);

(i) De schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Remeha;

(ii) De Algemene Voorwaarden;

(iii) Het Belgisch recht.

1.4. Remeha wijst uitdrukkelijk de toepasbaarheid van enig ander document, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de inkoopvoorwaarden van de Klant, op haar samenwerking met de Klant af, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van zulke documenten door Remeha. Zelfs indien Remeha schriftelijk de Inkoopvoorwaarden van de Klant heeft goedgekeurd, blijven de Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing.  

1.5. Indien aan de Klant een vertaling van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking wordt gesteld, is deze louter informatief. In geval van tegenstrijdigheden tussen zulke vertaling en de Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren.

1.6. De Klant verklaart dat zij (de betekenis van) alle technische termen in deze Algemene Voorwaarden begrijpt, inbegrepen de mogelijke toevoegingen in de individuele bevestiging van bestellingen. 

ARTIKEL 2: RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN

2.1. De Klant heeft op geen enkele wijze het recht om Remeha (juridisch) te verbinden of om contracten af te sluiten dan wel verbintenissen aan te gaan in naam en/of voor rekening van Remeha, behoudens in geval van uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Remeha.

ARTIKEL 3: OFFERTES & BESTELLINGEN

3.1. Een aanbod van Remeha, is in geen geval bindend en dient louter als uitnodiging tot contracteren beschouwd te worden. Bovendien is ieder aanbod van Remeha slechts geldig voor een duurtijd van dertig (30) dagen, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld. De overeenkomst tussen de Partijen komt maar tot stand wanneer een bestelling door de Klant uitdrukkelijk wordt aanvaard door Remeha. Indien de aanvaarding van de bestelling van de Klant door Remeha aanpassingen en/of toevoegingen bevat, zijn deze aanpassingen en/of toevoegingen bindend voor de Klant behoudend schriftelijke kennisgeving van niet aanvaarding binnen twee (2) dagen na ontvangst van de bevestiging.

3.2. Maten, gewichten, capaciteiten en andere details die inbegrepen zijn in catalogi, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en/of op de Website beschikbaar gemaakt worden, zijn enkel bedoeld als indicatieve waarden en verbinden Remeha niet. Deze gegevens zijn enkel bindend voor Remeha indien dit uitdrukkelijk bepaald is. 

3.3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid van haar bestelling. De Klant is bovendien zelf verantwoordelijk om aan Remeha alle noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen met betrekking tot de gewenste goederen/diensten ten einde Remeha in staat te stellen om de bestelling van de Klant tijdig en correct af te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

3.4. Iedere door Remeha aanvaarde bestelling wordt geacht bindend te zijn voor de Klant. De Klant kan in geen geval bestellingen annuleren zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Remeha. Het al dan niet verlenen van deze goedkeuring door Remeha zal afhangen van de betaling van de Klant van alle schade die Remeha lijdt ten gevolge van deze annulering.  Bij annulering van een bestelling door de Klant, wordt de schade van Remeha provisioneel geraamd op dertig procent (30%) van de prijs van de bestelling zoals door Remeha bevestigd aan de Klant en zonder afbreuk te doen aan Remeha’s recht om een hogere schade te vorderen en te bewijzen.

3.5. Wijzigingen aan bestellingen worden maar aanvaard voor zover zij schriftelijk en tijdig gedaan zijn. Indien Remeha reeds gestart is met de uitvoering van de betreffende bestelling (inbegrepen het bestellen van producten, grondstoffen en/of onderdelen of andere stukken), kan de Klant Remeha niet aanspreken voor het niet doorvoeren van de wijzigingen.

3.6. Remeha behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te schorsen indien de Klant niet voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen met betrekking tot iedere (inbegrepen iedere vorige) bestelling bij Remeha of in geval de Klant, of diens filialen en/of dochtervennootschappen tekenen van insolventie vertonen. Indien de bestelling vertraging oploopt door rechtstreeks of onrechtstreeks toedoen van de Klant, zal de Klant Remeha vergoeden voor alle kosten die het gevolg zijn van deze vertraging zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot opslagkosten.

3.7. Mits Remeha een opzegtermijn van dertig (30) dagen in acht neemt is zij gerechtigd om de productie van bepaalde producten, het aanbieden van bepaalde diensten te wijzigen en/of te stoppen, behoudens gevallen van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden en/of gewijzigde wetgeving. 

ARTIKEL 4: LEVERING – OVERGANG VAN RISICO - EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1. De levering van de bestellingen door Remeha aan de Klant kan op volgende manieren gebeuren:

(i) Levering in de magazijnen van Remeha;

(ii) Levering in een Topbox naar keuze van de Klant;

(iii) Verzending via BPost.

4.2. Remeha zal in beginsel iedere bestelling van de Klant leveren in overeenstemming met de Incoterm EXW (Incoterms versie 2010). Zelfs indien Remeha een vervoermiddel aan de Klant ter beschikking stelt om bijvoorbeeld de douane-formaliteiten te vereenvoudigen, zal Remeha voor tekortkomingen hieraan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en alle kosten die eruit voortvloeien zullen aan de Klant worden aangerekend. De goederen worden in ieder geval vervoerd op risico van de Klant die uit dien hoofde slechts een verhaal heeft tegen de vervoerder. Remeha aanvaardt geen enkel risico, van welke aard ook, vanaf het ogenblik dat de goederen de ladingsplaats verlaten hebben, zelfs wanneer de levering met betaalde vracht of porto wordt overeengekomen.

4.3. De Klant zal, ingeval van vertraging, beschadiging, ontbrekende artikelen, vervanging, uitsluitend bij de vervoerder het nodige voorbehoud maken van zodra de goederen worden in ontvangst genomen, onverminderd de plicht tot het formuleren van een klacht welke de Klant aan Remeha kennisgeeft conform hetgeen bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de goederen niet in ontvangst neemt, op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgesteld voor de betalingen aan de levering verbonden niet uitstellen. Remeha kan voor rekening van en op risico van de Klant de goederen stockeren. 

4.4. De bestelde goederen blijven eigendom van Remeha tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs is ontvangen. In geval van niet, niet tijdige of niet volledige betaling binnen de voorziene termijn, behoudt Remeha zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de Klant, onverminderd ieder ander recht dat Remeha kan ontlenen ingevolge de Algemene Voorwaarden dan wel de wet aan de niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Klant.  

4.5. De leveringstermijn staat vermeld op de opdrachtbevestiging. Tenzij anders is overeengekomen zijn de op de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijnen bij benadering vastgesteld en niet bindend voor Remeha: eventuele vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst tussen de Partijen of tot enige schadevergoeding. Remeha kan voor rekening en op risico van de Klant de goederen stockeren indien zij niet tijdig worden afgehaald. 

4.6. Remeha kan de levering alsnog opschorten indien en zolang de koper in een toestand terecht komt die wijst op ernstige financiële moeilijkheden of wankele solvabiliteit zoals faillissement, uitstel van betaling, collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, beslag en/of een beroep op boek XX van het Wetboek van Economisch recht.

4.7. De Klant dient Remeha van iedere niet-conformiteit en/of klacht binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Bij gebreke aan een tijdig schrijven van de Klant, wordt deze geacht de conformiteit van de bestelling aanvaard te hebben in de staat waarin zij deze heeft ontvangen.

4.8. Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst tussen de Partijen. Indien onverminderd het voorgaande een bijzondere montageovereenkomst is afgesloten, zal de montage gebeuren onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Klant, die eveneens de verzekeringslasten moet dragen. De Klant moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen. Voor foutieve of niet geautoriseerde montage zal de verkoper nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden.

ARTIKEL 5: PRIJS, FACTURATIE & BETALING

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de prijzen, die prijzen welke Remeha aan de Klant heeft bevestigd. Alle prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, andere taksen, verzekerings- en administratiekosten, leverings- en vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor verpakte goederen. De verpakkingen worden nooit teruggenomen zelfs indien zij gefactureerd werden.

5.2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar op factuurdatum en op de maatschappelijke zetel van Remeha. Alle voorwaarden voor het verlenen van kasdisconto zijn in de facturen opgenomen.

5.3. Indien de Klant een factuur, in afwijking van het bovenstaande, in een andere valuta aan Remeha betaalt, zal de Klant alle kosten welke het gevolg zijn van de omwisseling van die valuta naar EURO dragen. Alle disconto- en bankkosten zullen eveneens gedragen worden door de Klant.

5.4. Iedere factuur welke niet binnen de acht (8) dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven is betwist, wordt onherroepelijk geacht te zijn aanvaard. Een tijdige betwisting ontslaat de klant in geen enkel geval van onmiddellijke betaling van (het onbetwiste deel van) de factuur.

5.5. De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) een factuur, impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de factuur. 

5.6. Remeha NV aanvaardt (in bepaalde gevallen, zoals bij gebruik van de onderdelen website https://parts.remeha.be) betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

5.7. In geval de Klant in gebreke blijft een factuur aan Remeha te voldoen op de vervaldatum van die factuur, of in gebreke blijft enige andere som die zij verschuldigd is aan Remeha te betalen welke het gevolg is van een overeenkomst tussen de Partijen, zal:

(i) De Klant aan Remeha interesten verschuldigd zijn op de hoofdsom per dag, welke berekend zullen worden in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties; en

(ii) De Klant aan Remeha een bedrag betalen ten belope van tien procent (10%) van de openstaande hoofdsom, met een minimum van tweehonderdvijftig EURO (€ 250,00) als conventionele schadevergoeding voor de invorderings- en administratiekosten welke Remeha lijdt ten gevolge van de laattijdige, onvolledige of afwezige betaling door de Klant, onverminderd het recht van Remeha om een hogere schade te vorderen en te bewijzen.

5.8. Bovenstaande gevolgen van het niet, niet volledig, of laattijdig betalen van enige som verschuldigd door de Klant aan Remeha zijn doen geen afbreuk aan enig en ieder ander recht dat Remeha ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de Wet kan ontlenen aan het in gebreke blijven van de Klant te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

5.9. Deelbetalingen worden slechts aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Bovendien worden deze betalingen steeds eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

5.10. Indien de Klant in gebreke is een factuur te betalen op haar vervaldag, brengt dit van rechtswege de opeisbaarheid met zich mee van alle sommen, inbegrepen deze waarvoor een langere betalingstermijn is overeengekomen, welke de Klant aan Remeha verschuldigd is. Deze sommen brengen vanaf dat moment interesten op zoals bepaald in dit artikel en geven aanleiding tot de conventionele schadevergoeding zoals aangegeven in dit artikel.

5.11. Remeha behoudt zich het recht voor haar verbintenissen op te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klant verschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de Klant, kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van Remeha. 

5.12. Onverminderd de overige gronden voor beëindiging van de overeenkomst tussen de Partijen, kan Remeha indien de Klant in gebreke blijft de aan Remeha verschuldigde sommen te betalen naar haar goeddunken en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat Remeha kan ontlenen aan het in gebreke blijven van de Klant:

(i) De ontbinding van de overeenkomst tussen de Partijen vorderen voor de rechtbank (zonder voorafgaande ingebrekestelling);

(ii) De gedwongen uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen vorderen.

5.13. Bovendien zal de Klant aan Remeha in geval van ontbinding van de overeenkomst tussen de Partijen zoals bovenstaand voorzien, een schadevergoeding verschuldigd zijn welke geraamd wordt op vijfenzeventig procent (75%) van het uitstaande bedrag, zonder afbreuk te doen aan het recht van Remeha om een hogere schade te vorderen en te bewijzen.

5.14. Het trekken van wissels of andere verhandelbare documenten zal in geen geval een schuldvernieuwing inhouden.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1. Remeha zal in geen geval aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht of hardship. Conventioneel zullen volgende situaties beschouwd worden als overmacht en/of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de Klant redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Remeha de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren dan wel de uitvoering van die overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze voorzien is (zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot  oorlog, natuuromstandigheden en/of –rampen, weerschade, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen op wiens diensten/goederen Remeha een beroep doet/rekent, personeelstekort, staking en/of bedrijfsorganisatorische omstandigheden).

6.2. Voormelde situaties van overmacht, geven Remeha het recht om haar verbintenissen te schorsen/te herzien door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding van Remeha kan vorderen. Indien de situatie van overmacht langer dan veertig (40) dagen duurt, dan zal de Klant het recht hebben om de overeenkomst met Remeha te beëindigen.

ARTIKEL 7: BEËINDIGING

7.1. Remeha zal het recht hebben om de overeenkomst met de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien er zich één van volgende omstandigheden voordoen:

(i) Faillissement, beroep op de collectieve schuldenregeling, op boek XX van het Wetboek van Economisch recht, een beslag of enig ander verlies van het recht om te beschikken over haar vermogen vanwege de Klant;

(ii) Inbreuken door de Klant op haar verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden waarvoor Remeha de Klant in gebreke heeft gesteld en waaraan de Klant niet heeft geremedieerd binnen een termijn van tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de postdatum van de ingebrekestelling door Remeha;

(iii) Fraude of het oplopen van een strafrechtelijke veroordeling door de Klant;

(iv) In geval van wederverkoop van de bestelling door de klant;

(v) Inbreuken op artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.2. Een beëindiging van de overeenkomst met de Klant door Remeha omwille van deze omstandigheden resulteert van rechtswege in opeisbaarheid van alle sommen welke door de Klant aan Remeha verschuldigd worden, zelfs deze waarvan de betalingstermijn nog niet van was verstreken, en doen de intresten lopen zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8: VERTROUWELIJKHEID & INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Vertrouwelijkheid

8.1. Alle vertrouwelijke informatie (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en/of organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, klanten en leveranciersgegevens, gegevens van personeel, persoonsgegevens, programma’s, modules, scripten, algoritmes, features, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar of op een andere wijze vatbaar voor bescherming als intellectueel eigendomsrecht), werkwijzen, schema’s, testprocedures, ontwerpen en designs alsook functionele specificaties) welke door Remeha aan de Klant ter beschikking wordt gesteld voorafgaandelijk aan het afsluiten van een overeenkomst tussen de Partijen of tijdens dan wel na de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en als dusdanig door de Klant worden behandeld. 

8.2. De Klant zal: 

(i) De vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor eigen rekening en met inachtneming van de grootste discretie;

(ii)  De vertrouwelijke informatie niet kopiëren of reproduceren op een andere manier of voor een ander doeleinde dan de uitvoering van de overeenkomst met Remeha;

(iii) De vertrouwelijke informatie niet gebruiken om er (commercieel) voordeel mee te doen;

(iv) De vertrouwelijke informatie niet bekend of beschikbaar/toegankelijk maken voor derde partijen zonder voorafgaandelijke, expliciete en geschreven toestemming van Remeha;

(v) De vertrouwelijke informatie enkel aan haar werknemers bekend maken voor zover de kennis bij de betrokken werknemer absoluut noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst en op voorwaarde dat de betrokken werknemer gebonden is door gelijkaardige geheimhoudingsbepalingen zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

8.3. Indien de Klant een inbreuk begaat op haar vertrouwelijkheidsverbintenis zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is zij aan Remeha van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend EURO (€ 10.000,00), te vermeerderen met duizend EURO (€ 1.000,00) per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van Remeha om een hogere schade te bewijzen.

8.4. Deze vertrouwelijkheidsverbintenis van de Klant zal de beëindiging van haar overeenkomst met Remeha overleven voor een periode van drie (3) jaren volgend op de beëindiging van die overeenkomst, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen Remeha en de Klant.

8.5. Remeha blijft op ieder moment de eigenaar van iedere vertrouwelijke informatie welke zij onthult aan de Klant, welke aan die onthulling geen enkel recht ontleent.

Intellectuele eigendom

8.6. Remeha garandeert te beschikken over alle nodige rechten voor het aanbieden van haar producten. Remeha behoudt evenwel alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de foor haar gemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten. De Klant mag dus in geen geval overgaan tot het kopiëren en/of gebruiken van de producten van Remeha, in de breedste zin mogelijk, voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.

8.7. Indien de Klant een inbreuk begaat op de intellectuele eigendomsrechten van Remeha zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is zij aan Remeha van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend EURO (€ 10.000,00), te vermeerderen met duizend EURO (€ 1.000,00) per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van Remeha om een hogere schade te bewijzen.

ARTIKEL 9: GARANTIE

 9.1. Remeha biedt garantie op de door haar verkochte producten voor de termijn zoals bepaald in de garantievoorwaarden (consulteerbaar in onze huidige prijslijst catalogus en online via http://warranty.remeha.be).

9.2. Remeha garandeert echter in geen geval dat de bestelde goederen geschikt zijn voor elk doel dat de Klant daarmee voor ogen heeft. Ongeschiktheid voor dat doel kan dan ook in geen enkel geval aanvaard worden als grond om de overeenkomst tussen de Partijen te beëindigen.

9.3. De garantie die Remeha biedt kan bestaan in één of meerdere van volgende verbintenissen vanwege Remeha (in respectievelijke volgorde):

  • Technische ondersteuning van op afstand (via telefoon, e-mail of via een ander tussen de Partijen overeengekomen medium);
  • Het verlenen van bijstand aan de installateur en/of eindgebruiker ter plaatse;
  • De herstelling van producten (doch enkel in geval van defecten welke niet het gevolg zijn van de situatie bedoeld in artikel 9.5. hieronder of in geval van fabricagefouten);
  • Het vervangen van een reeds geplaatst product door een nieuw exemplaar.

Remeha beslist op discretionaire wijze welke van bovenstaande remedies het meest gepast is gezien de feitelijke omstandigheden. Hoewel Remeha hierover met de Klant in overleg kan treden, behoudt Remeha het exclusieve beslissingsrecht met betrekking tot de meest gepaste garantie.

9.4. Iedere verplichting van Remeha onder deze Algemene Voorwaarden betreft een inspanningsverbintenis. Remeha verbindt zich in geen enkel geval tot het bereiken van een specifiek resultaat.

9.5. Remeha zal in geen geval aansprakelijk zijn voor oneigenlijk en/of verkeerdelijk gebruik van de geleverde producten, alsook niet voor schade ten gevolge van gebrekkig onderhoud van de geleverde producten door de Klant/diens aangestelden.

9.6. Verborgen gebreken aan de geleverde producten kunnen enkel aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Remeha indien en voor zover deze met bekwame spoed door de Klant werden opgespoorde en binnen drie (3) werkdagen na ontdekking door de Klant schriftelijk worden gemeld aan Remeha. 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid van de Klant

10.1. De Klant is ten aanzien van Remeha aansprakelijk voor alle schade (direct of indirect), welke voortvloeit uit de gebrekkige, deelse of niet nakoming van de verbintenissen van de Klant onder de overeenkomst met Remeha.

Aansprakelijkheid van Remeha

10.2. Remeha is ten aanzien van de Klant enkel aansprakelijk voor de directe schade (met uitdrukkelijke uitsluiting van alle indirecte schade waaronder bijvoorbeeld doch niet beperkt tot verlies van omzet) welke het gevolg is van opzettelijke of grove tekortkomingen in de uitoefening van haar verplichtingen onder haar overeenkomst met de Klant en dit beperkt tot het laagste van volgende bedragen:

(i) Het bedrag waarvoor Remeha verzekerd is;

(ii) Het totale bedrag van de bestelling van de Klant welke aansprakelijkheid doet ontstaan in hoofde van Remeha.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN

Niet-verzaking

11.1. Het (herhaaldelijk) niet toepassen van enig en ieder recht dat Remeha aan de Algemene Voorwaarden ontleent, kan in geen geval gezien worden als een afstand van zulk recht door Remeha. De omstandigheid dat Remeha in een individueel geval een uitzondering op deze Algemene Voorwaarden toestaat dan wel een recht dat zij ontleent aan deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent, doet geen enkel recht voor de Klant ontstaan zich bij een latere bestelling andermaal op die uitzondering/niet-uitoefening te beroepen. 

Overdracht & Onderaanneming

11.2. De Klant is niet gerechtigd om haar overeenkomst met Remeha geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Remeha. Remeha is gerechtigd om haar overeenkomst met de Klant geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden.  Indien Remeha haar overeenkomst met de Klant (geheel of gedeeltelijk) overdraagt, draagt Remeha geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de partij aan wie zij de overeenkomst heeft overgedragen, de overeenkomst uitvoert.

Publiciteit

 11.3. De Klant zal in geen geval het recht hebben om enige publicaties te doen, ongeacht de wijze waarop (op papier, via internet, op een website of via eender welk medium zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot blogs, social media etc), waarin zij Remeha vermeldt of ingaat op haar overeenkomst met Remeha of enige andere omstandigheid welke te maken heeft met haar samenwerking met Remeha, behoudens voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van Remeha. 

Kennisgeving & Woonstkeuze

11.4. Overal waar deze Algemene Voorwaarden in kennisgevingen en/of meldingen door de Klant aan Remeha voorziet, en breder gesteld in alle situaties waarin redelijkerwijze verondersteld kan worden van de Klant dat een kennisgeving/melding aan Remeha noodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht worden geldig te zijn gedaan in geval van aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Remeha.

11.5. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Remeha en de Klant doen beide Partijen woonstkeuze op hun respectievelijke maatschappelijke zetel, behoudens kennisgeving door de ene partij aan de andere van een ander adres.

Volledige overeenkomst

11.6. Deze Algemene Voorwaarden, in voorkomend geval samen met de andere Voorwaarden en de schriftelijke orderbevestiging door Remeha maken de volledige overeenkomst tussen de Partijen uit en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken (al dan niet schriftelijk), correspondenties etc. (niet limitatieve opsomming) met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst tussen Remeha en de Klant.   

Imprevisie

11.7. Indien zich omstandigheden voordoen welke een grote impact hebben op de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen voor Remeha en de wenselijkheid van die (een deel van) overeenkomst negatief beïnvloeden, heeft Remeha het recht om de voorwaarden van (het betreffende deel van) die overeenkomst met de Klant te heronderhandelen.

11.8. Indien de Klant haar medewerking aan deze heronderhandeling weigert of zich op onredelijke/abusieve wijze gedraagt gedurende deze heronderhandelingen, zal Remeha het recht hebben om de overeenkomst met die Klant onmiddellijk te beëindigen, zonder tot enige vergoeding of opzegtermijn gehouden te zijn. Bovendien zal de Klant aan Remeha in geval van verbreking van de overeenkomst in overeenstemming met deze bepaling, een schadevergoeding verschuldigd zijn welke gelijk is aan vijftig procent (50%) van de waarde van de beëindigde overeenkomst met de Klant. 

Deelbaarheid

11.9. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zouden zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid, de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan. 

11.10. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe de nietige of ongeldige bepalingen te vervangen door bepalingen die de hun gemeenschappelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.11. De overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch Recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag alsook iedere andere internationale regelgeving.

11.12. In geval van een geschil tussen Remeha en de Klant aangaande de uitvoering, geldigheid of interpretatie van de overeenkomst tussen de Partijen, zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Remeha uitsluitend bevoegd zijn.