Algemene voorwaardenAlgemeen • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle offertes, bestellingen en contacten, welke beide partijen uitdrukkelijk overeenkomen. Inkoopvoorwaarden van de koper, die de verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft, zijn niet bindend, ook niet wanneer de verkoper ze niet uitdrukkelijk verworpen heeft. In geval van uiteenlopende interpretatie van deze algemene voorwaarden primeert de Nederlandstalige versie.

1. Verpakking • Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor verpakte goederen. De verpakkingen worden nooit teruggenomen zelfs indien zij gefactureerd werden.

2. Overgang van risico • De goederen worden in de erkende magazijnen van de verkoper verkocht en door de koper definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco worden verzonden. Indien de verkoper is opgetreden om aan de koper een vervoermiddel te bezorgen of om de douane-formaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld: alle kosten die eruit voortvloeien zullen worden aangerekend. De goederen worden vervoerd op risico van de koper die uit dien hoofde slechts een verhaal heeft tegen de vervoerder. De verkoper aanvaardt geen enkel risico, van welke aard ook, vanaf het
ogenblik dat de goederen de ladingsplaats verlaten hebben, zelfs wanneer de levering met betaalde vracht of porto wordt overeengekomen. De koper zal, ingeval van vertraging, beschadiging, ontbrekende artikelen, vervanging, uitsluitend bij de vervoerder het nodige voorbehoud maken van zodra de goederen worden in ontvangst genomen, onverminderd de plicht tot het formuleren van een klacht zoals voorzien in artikel 5. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgesteld voor de betalingen aan de levering verbonden niet uitstellen. De verkoper kan voor rekening van en op risico van de koper de goederen stockeren.

3. Eigendomsvoorbehoud • Pas na volledige betaling van de overeengekomen prijs, worden de geleverde goederen eigendom van de koper. In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijn, behoudt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper en onverminderd de in onderhavige verkoopsvoorwaarden voorziene bepalingen inzake betaling.

4. Leveringstermijn • De leveringstermijn staat vermeld op de opdrachtbevestiging. Tenzij anders is overeengekomen zijn de op de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijnen bij benadering vastgesteld en niet bindend: eventuele vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. De verkoper kan voor rekening van en op risico van de koper de goederen stockeren indien zij niet tijdig worden afgehaald. De verkoper kan de levering alsnog opschorten indien en zolang de koper in een toestand terecht komt die wijst op ernstige financiële moeilijkheden of
wankele solvabiliteit zoals faillissement, uitstel van betaling, aanvraag tot concordaat, wet continuïteit ondernemingen of schuldbemiddeling.

5. Klachten • Eventuele klachten over de conformiteit van het geleverde of in verband met zichtbare gebreken, dienen om ontvankelijk te zijn, schriftelijk geformuleerd te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Klachten in verband met transportschade dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen, bij gebreke waaraan zij niet ontvankelijk zijn.

6. Vervoerskosten • Alle vervoerskosten voortspruitend uit de terugzending en/of retourzending van de goederen ten gevolge van een door de koper verkeerd aangeduid of onvindbaar leveringsadres, of van de afwezigheid van een door de koper afgevaardigd persoon voor de in ontvangstname, of ongerechtvaardigde weigering van de in ontvangstname zullen aangerekend worden. Geen enkele ristorno zal toegekend worden wanneer de goederen in de fabriek worden afgehaald.

7. Betaling • Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar op factuurdatum. Alle voorwaarden voor het verlenen van kasdisconto zijn in de facturen opgenomen. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire intrest begint te lopen van 1 % per maand, berekend dag aan dag tot aan de betalingsdatum. Daarenboven zullen de facturen die onbetaald gebleven zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventionele schadevergoeding, van rechtswege vermeerderd worden met een bedrag gelijk aan 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 40 EUR. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de eisbaarheid van het debetsaldo van de rekening van de koper tot gevolg, ongeacht de betalingsvoorwaarden tussen beide partijen overeengekomen.

8. Garantie • Zie tekst “Garantie termijn”

9. Montage • Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst. Indien nochtans een bijzondere montageovereenkomst is afgesloten, zal de montage gebeuren onder toezicht en verantwoordelijkheid van de koper, die eveneens de verzekeringslasten moet dragen. De koper moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen. Voor foutieve of niet geautoriseerde montage zal de verkoper nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden.

10. Overmacht • Bij wijze van niet limitatieve opsomming kunnen als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals staking, bezetting, brand en overstroming, externe weersinvloeden en calamiteiten allerhande, mobilisatie, embargo, verbod op deviezenopdracht, opstand, algemene schaarste aan grondstoffen, van hogerhand opgelegde beperkingen in het energieverbruik en andere overheidsmaatregelen, indien deze overige omstandigheden zich voordien buiten de wil van partijen
en van zodra zij voor gevolg hebben de uitvoering van de bestelling te vertragen of onmogelijk te maken. De partij die zich op overmacht beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid van beide partijen.

11. Terugzending van goederen • De terugzending van goederen is aan het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper onderworpen. Indien akkoord voor terugzending bekomen is, dan zal de koper de goederen in de originele verpakking terugzenden, franco fabriek van afkomst op kosten en risico van de koper.

12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken • Elk geschil met betrekking tot de afsluiting, geldigheid, interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt door het Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting zijn alleen de materieel bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd en, in voorkomend geval, de Vrederechter van het zevende kanton te Antwerpen.

Alle Recupel bijdragen, daar waar van toepassing, zitten inbegrepen in de prijs.